[Video] Halal เป็นสิ่งที่น่าสนใจ

เกาหลีใต้จัดงาน World Knowledge Forum ที่กรุงโซลทุกปีตั้งแต่ ค.ศ.2000 นำผู้ชี่ยวชาญจากทั่วโลกแทบทุกสาขามานำเสนอเพื่อผลักดันให้เกาหลีใต้คงสภาพความเป็นประเทศชั้นนำ โดยปีนี้มีเรื่องฮาลาลอยู่ด้วยโดยมองประเทศไทยเป็นต้นแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *