รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหลักสูตรวิชาการภาคฤดูร้อน Fostering the Halal Industry through Science and Technology Perpectives ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรวิชาการภาคฤดูร้อนด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลผ่านมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย คณะผู้จัดงานได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในหัวข้อ Development of Halal Practices in Thailand and Its Implications to the Community นอกจากนี้ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรและบรรยายพิเศษ เรื่องการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ และเรื่องระบบการมาตรฐานฮาลาล (HAL-Q) อีกด้วยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมกันในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงสร้างเครือข่ายการวิจัย ร่วมกัน ในอนาคตอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไซต์ 35 คนและ ผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ 30 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมมาจากอินโดนีเซีย แกมเบีย เยเมน โมรอคโค ปากีสถาน โซมาเลีย บังคลาเทศ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *