COVID-19 ประเทศยังน่าห่วง

เพียง 11 วันตัวเลขผู้ติดเชื้อบ้านเราทั้งคนไทยทั้งแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น 44% น่าห่วงที่สุดในอาเซียน ขณะที่ตัวเลขในเมียนมาร์เริ่มทรงตัวเพิ่มขึ้นไม่ถึง 10% ใน 11 วัน อีกประเทศหนึ่งที่ยังน่าห่วงคือมาเลเซีย ตัวเลขเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ใน 11 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *