ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยจัดงาน “สัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปในการถ่ายทอดความรู้ด้านการมาตรฐานฮาลาลและโภชนาการเพื่อสุขภาพ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *