ไอเอฟและการถือศีลอดช่วยป้องกันเบาหวานประเภทที่สอง

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคทางเมตาบอลิซึมเกิดปัญหาการใช้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย เป็นผลให้น้ำตาลในเลือดสูงในเวลาที่ไม่ควรสูง เบาหวานมีหลายประเภท ที่พบมากมีสองประเภทคือ ประเภทที่หนึ่ง และ ประเภทที่สอง โดยเบาหวานประเภทที่สองมีมากกว่าประเภทที่หนึ่งอย่างมาก เป็นเบาหวานเกิดในผู้ใหญ่ น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน การหลั่งอินซูลินลดลง ปัญหาอาจมาจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม เช่น โรคอ้วน เบาหวานกลุ่มนี้ป้องกันได้โดยปรับพฤติกรรมให้ถูกต้อง ซึ่งพบว่าการปรับพฤติกรรมช่วยลดความเสี่ยงเบาหวานประเภทที่สองได้ถึงร้อยละ 60 ลองดูตัวอย่างการปรับพฤติกรรมด้วยการอดอาหารแบบไอเอฟเปรียบเทียบกับการลดการบริโภคพลังงานลงก็แล้วกันรู้กันอยู่ว่าการลดความอ้วนลดความเสี่ยงต่อเบาหวานได้ งานวิจัยในที่นี้เปรียบเทียบการลดความอ้วนด้วยวิธีที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นคือการอดอาหารแบบไอเอฟหรืออดอาหารเป็นช่วง (Intermittent fasting หรือ IF) ซึ่งกำหนดเวลาการบริโภคไว้แน่นอน อีกวิธีหนึ่งคือลดปริมาณอาหารลงหรือลดมื้ออาหารลง บริโภคต่อวันในปริมาณที่น้อยลงกว่าปกติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ลีโอนี ฮีลบรอนน์ (Leonie K. Heilbronn) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอะเดเลด ออสเตรเลีย และคณะ ทำการเปรียบเทียบสองวิธีที่ว่านี้เพื่อดูว่ามีผลต่อดัชนีชี้วัดการใช้น้ำตาลของร่างกายอย่างไร ตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสาร Nature Medicine เดือนเมษายน ค.ศ.2023 ทีมวิจัยใช้อาสาสมัครจำนวน 200 คน แบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกอดอาหารแบบไอเอฟ มีช่วงการกิน 8-12 นาฬิกา อีกกลุ่มหนึ่งใช้วิธีลดพลังงานจากอาหาร ทดสอบนาน 6 เดือนโดยพบว่าทั้งสองกลุ่มลดน้ำหนักตัวได้เท่ากัน ผลการตรวจสอบกลไกการใช้น้ำตาลของร่างกายภายหลังการบริโภคน้ำตาลปริมาณสูงแล้วดูการลดลงของน้ำตาลในเลือดช่วงเวลาต่างๆ เพื่อตรวจภาวะทนทานต่อน้ำตาล (Glucose tolerance) พบว่ากลุ่มไอเอฟลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้มากกว่ากลุ่มที่ลดอาหาร โดยกลุ่มไอเอฟลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เร็วกว่าและดีกว่ากลุ่มลดอาหาร แสดงว่าการอดอาหารแบบกำหนดช่วงเวลาการอดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ดีกว่าการลดการบริโภคแบบทั่วๆไป การถือศีลอดแบบอิสลามนับเป็นไอเอฟประเภทหนึ่ง บางครั้งเรียกว่า Islamic IF หากปฏิบัติกันอย่างถูกต้องนั่นคือลดหรือรักษาระดับการบริโภคพลังงาน ไม่บริโภคมากขึ้น ทำให้น้ำหนักร่างกายลดลง การปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นนี้ตีความตามงานวิจัยชิ้นนี้ย่อมหมายถึงว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ด้วย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ไอเอฟและการถือศีลอดช่วยป้องกันเบาหวานประเภทที่สอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *