ไปรู้จักคนกลุ่มโยล (Yold) หนุ่มชราที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในสังคม

คนสูงอายุแต่ก่อนนับกันตั้งแต่วัยเกษียณคือ 60 ปีแต่ความที่พักหลังคนอายุ 60-64 ปียังกระฉับกระเฉง วัยสูงอายุจึงเลื่อนไปเริ่มกันที่วัย 65 ปีเป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม อายุ 65-74 ปีเรียกว่า young-old หรือ “หนุ่มชรา” ซึ่งในญี่ปุ่นเรียกว่า yold (โยล) อายุ 75-84 ปีเรียกว่า middle-old หรือ “ชรากลาง” กลุ่มสุดท้ายคือมากกว่า 84 ปีเป็นต้นไป เรียกง่ายๆว่า oldest old หรือ “ชรามาก”ในโลกที่สัดส่วนประชากรวัยชรามีมากขึ้น ปรากฏว่าในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาระดับบน กลุ่มคนที่เรียกว่าโยลกำลังแสดงบทบาททางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจมากขึ้น มองมาที่ประเทศไทยก็จะเห็นhttps://www.i-kinn.com/SpDGy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *