โลกการเกษตรจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

คนไทยจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าประเทศไทยจะเป็นครัวของโลกไปตลอด ยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญ ทั้งเข้าใจว่าโลกอาหรับจำต้องพึ่งพิงผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศไทย เข้าใจอย่างนั้นต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ โลกเทคโนโลยีวันนี้เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม โลกเปลี่ยนไปแล้ว เราจึงต้องเปลี่ยนให้ทันโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *