แอลกอฮอล์กับโรคหัวใจ หากไม่เคยดื่มไม่ควรดื่ม

งานวิจัยเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์กับสุขภาพเคยเขียนถึงมาแล้วหลายครั้ง ต้นเดือนมีนาคม 2022 เขียนถึงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications โดยศึกษาในคนหนุ่มสาวอเมริกันจำนวน 36,000 คน ได้ผลสรุปว่าการดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อขนาดสมอง ยิ่งดื่มมากสมองยิ่งหดตัวเล็กลง แถมเสื่อมอีกต่างหาก นั่นเป็นเรื่องของสมอง คราวนี้มาดูผลต่อหัวใจกันบ้าง โดยเป็นงานวิจัยจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital (MGH) สหราชอาณาจักรร่วมกับอีกสองสถาบันของสหรัฐอเมริกาคือ MIT และ Harvard ตีพิมพ์ใน JAMA Network Open เดือนมีนาคม 2022 แต่ก่อนเคยเชื่อกันว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณไม่มากนักส่งผลดีต่อสุขภาพของหัวใจ ลองไปดูกันดีกว่าทีมวิจัยรุ่นใหม่เขามีความเห็นในความเชื่อนี้อย่างไร ยังเชื่อเหมือนคนยุคเก่าหรือไม่หัวหน้าทีมวิจัยคือ Kiran J. Biddinger โดยเก็บข้อมูลในผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงจำนวน 371,463 คน อายุเฉลี่ย 57 ปี บริโภคแอลกอฮอล์เฉลี่ย 9.2 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ทีมวิจัยยังนำข้อมูลจาก UK Biobank ของอาสาสมัครจำนวน 30,716 คนเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย โดยแบ่งอาสาสมัครเป็นกลุ่มตามปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 0-7 แก้วต่อสัปดาห์ 8-14 แก้วต่อสัปดาห์ 15-20 แก้วต่อสัปดาห์และมากกว่า 21 แก้วต่อสัปดาห์ ในการวิเคราะห์ใช้เทคนิคล่าสุดในวิธีการที่เรียกว่า Mendelian randomization ซึ่งใช้ตัวแปรทางพันธุกรรมแยกผลของพันธุกรรมและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่างๆออก เพื่อให้ผลที่ได้เป็นความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์กับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ได้สัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรงแต่เป็นไฮเปอร์โบลายิ่งดื่มมากยิ่งเสี่ยงสูง โดยพบว่าผู้ไม่ดื่มและดื่มน้อยมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่ำที่สุด ผู้ที่ดื่มหนักมีความเสี่ยงสูงสุด และความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเมื่อบริโภค 21 แก้วต่อสัปดาห์ขึ้นไป ข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นแม้ในระดับที่ถือว่า “มีความเสี่ยงต่ำ” ตามแนวทางระดับชาติของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (เช่น ต่ำกว่าสองแก้วต่อวันสำหรับผู้ชายและหนึ่งแก้วต่อวันสำหรับผู้หญิง) ดังนั้น ความเชื่อที่ว่าการดื่มแต่น้อยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจจึงเป็นความเชื่อที่ผิด ผลการวิจัยยืนยันว่าไม่ควรแนะนำให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด ใครไม่เคยดื่มไม่แนะนำให้ดื่ม ใครที่ดื่มควรแนะนำให้ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในแต่ละคนได้ ทีมวิจัยสรุปออกมาอย่างนั้น #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #แอลกอฮอล์กับโรคหัวใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *