เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกเยี่ยมเยือนประเทศไทย

วันนี้ พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผม และ ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการ ฯ นำทีมนักวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับ ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีชา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) หรือที่เรียกกันในภาษาอาหรับว่า “รอบีเฏาะฮฺ” เนื่องในโอกาสเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับร่วมรับฟัง การแสดงปาฐกถาพิเศษของท่านว่าด้วยความสำคัญของพันธมิตรหลากหลายอารยธรรม (The Importance of Alliance of Civilizations) งานจัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและอัฟริกา กระทรวงต่างประเทศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *