อาหารมังสวิรัติช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดและยืดอายุ

รู้ๆกันอยู่แล้วว่าอาหารฐานพืช (plant-based diet) หรืออาหารมังสะวิรัติให้ผลดีต่อสุขภาพ เพียงแต่ผลการศึกษายังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากไม่ได้ตัดผลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมออก หากต้องการให้ได้ผลดีกว่านี้ การวิจัยในอาสาสมัครที่เป็นฝาแฝดจากไข่ใบเดียวกัน (identical twin) ซึ่งมีพันธุกรรมเหมือนกัน ได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมเดียวกันย่อมนับเป็นกลุ่มประชากรที่ดีที่สุด เหตุนี้เองทีมวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา จึงทำการศึกษาผลของโภชนาการสองแบบคือมังสะวิรัติเปรียบเทียบกับอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์ (omnivores diet) ในกลุ่มประชากรที่เป็นฝาแฝดไข่ใบเดียวกัน ตีพิมพ์ในวารสาร in JAMA Network Open ปลายเดือนพฤศจิกายน 2023 อาสาสมัครที่ใช้ในการศึกษาเป็นฝาแฝดไข่ใบเดียวกันจำนวน 22 คู่แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงดู จากนั้นทำการศึกษาผลของโภชนาการที่ให้กับอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มนี้นาน 8 สัปดาห์ กลุ่มแรกเป็นอาหารประเภทมังสวิรัติที่ให้โภชนาการครบถ้วน มีทั้งผัก ผลไม้ ธัญพืช กลุ่มที่สองเป็นอาหารปกติมีเนื้อสัตว์จากสัตว์ปีก เนื้อสัตว์บก ไข่ นม เนยแข็ง เป็นองค์ประกอบ อาหารทั้งสองกลุ่มมีพลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันเท่ากัน มีน้ำตาลและแป้งขัดสีสูงเป็นองค์ประกอบค่อนข้างต่ำ สรุปเป็นว่าทั้งสองกลุ่มได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีทางโภชนาการการศึกษาได้ผลว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารมังสะวิรัติ มีระดับคอเลสเตอรอลในแอลดีแอล (LDL-C) ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญหมายถึงสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดดีกว่า มีระดับอินสุลินในเลือดต่ำกว่ากัน 20% หมายถึงความเสี่ยงต่อเบาหวานและโรคอ้วนน้อยกว่า ทั้งมีน้ำหนักตัวลดลงมากกว่าหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีกว่า อีกทั้งยังคาดด้วยว่าเทโลเมียร์ของโครโมโซม (Chromosomal telomeres) มีความยาวมากกว่าหมายถึงกลุ่มที่บริโภคมังสะวิรัติจะมีอายุยืนกว่า ทีมวิจัยจึงแนะนำให้ผู้ที่มีอายุมากขึ้นหันมาบริโภคมังสะวิรัติหรืออาหารกลุ่มฐานพืช (plant-based) มากขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น สรุปออกมาอย่างนั้น #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #อาหารมังสะวิรัติ, #plantbased, #hearthealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *