อย่าทำให้ชาวนาขายนาเลิกการปลูกข้าว

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีดำรัสไว้ว่าอาชีพเกษตรกรรมลำบากแสนสาหัส ชาวไร่ชาวนาเมื่อละทิ้งอาชีพแล้ว เขาจะไม่กลับไปอีก ในหลวงท่านจึงทรงใส่ใจเรื่องน้ำ เรื่องทำนุบำรุงดิน ทรงทำทุกทางเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ พอกินพอใช้ไม่ลำบากกับอาชีพของเขา ในหลวงองค์ใหม่ทรงห่วงใยไม่ต่างกัน

ผมไปญี่ปุ่นหลายครั้ง ญี่ปุ่นใส่ใจกับอาชีพเกษตรกรรมว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารไม่ต้องการให้เกษตรกรทิ้งพื้นที่เช่นเดียวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 รัฐบาลญี่ปุ่นมองว่าตลาดอาหารฮาลาลเป็นตลาดใหญ่ มีมูลค่าเพิ่มสูงเพราะเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมอาหาร ญี่ปุ่นจึงใส่ใจกับงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพราะเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ช่วยขยายตลาดที่มีอำนาจซื้อสูง ผลที่ตามมาคือผลผลิตทางการเกษตรราคาดีขึ้นช่วยตรึงเกษตรกรไม่ให้ทิ้งอาชีพ ตรงตามที่ต้องการ

ไปฟังในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงกระตุ้นข้าราชการให้ช่วยดูแลชาวนาที่จังหวัดนราธิวาส ทรงขอให้คนไทยช่วยกันดูแลผลผลิตทางการเกษตร ช่วยกันส่งเสริมรายได้เกษตรกร อย่าให้พวกเขาละทิ้งอาชีพ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างทรงใส่พระทัยเกษตรกรทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิมในพื้นที่ ทรงตระหนักถึงรายได้ของเกษตรกร เมื่อมีรายได้ มีความมั่นคงทางอาชีพ ความสงบในพื้นที่ก็เกิด

ขอพวกเราช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมทางการเกษตรกันหน่อย อุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรกันบ้าง ช่วยกันดูแลเกษตรกรตามพระปณิธาณของในหลวงทั้งสองพระองค์ของพวกเรา cr.อ.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร
https://youtu.be/leuxe0WPN2g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *