อดอาหารลดน้ำหนักตัวแบบไอเอฟให้ได้ผล

ผ่านมานานหลายสิบปีแล้วที่คนไทยห่วงใยเรื่องน้ำหนักตัว (Body weight) กระทั่งเกิดสารพัดวิธีลดน้ำหนักตัวที่มีนักโภชนาการเข้ามานำเสนอ ส่วนใหญ่เป็นวิธีตามแนวทางจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ได้ผลค่อนข้างดี ปฏิบัติตามแล้วลดน้ำหนักตัวได้มากบ้าง น้อยบ้าง ลองมาดูกันวิธีการลดน้ำหนักตัวที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในเวลานี้คือเทคนิคที่เรียกว่า “ไอเอฟ” (IF, Intermittent Fasting) ใช้วิธีแบ่งเวลาในหนึ่งวันและสัปดาห์เพื่ออดอาหารเป็นช่วง ๆ แบ่งง่าย ๆ เป็น 6 วิธีโดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการอด (Fasting) 3 วิธักับกลุ่มการกิน (Feeding) 3 วิธี พิจารณาจากวันเวลา 24 ชั่วโมง และ 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ ใช้วันเวลาในหนึ่งวันกับหนึ่งสัปดาห์นี่แหละแยกย่อยการกินการอดออกเป็นอย่างละ 3 วิธี ตามที่บอก จากนั้นนำเอา 2 แนวทางมาผสมผสานกัน สร้างเป็นวิธีที่แยกย่อยออกไปอีก แล้วแต่ว่าจะเลือกแนวทางไหนสูตรแรกแบ่งตามวิธีการอดใน 24 ชั่วโมง ได้ 3 แบบ คือ (1.1) อด 16 ชั่วโมงกิน 8 ชั่วโมง (1.2) อด 19 ชั่วโมงกิน 5 ชั่วโมง (1.3) อด 20 ชั่วโมงกิน 4 ชั่วโมง สูตรที่สองแบ่งตามวิธีการกินใน 1 สัปดาห์ ได้อีก 3 แบบ คือ (2.1) กินสัปดาห์ละ 2-5 วัน เรียกกันว่าสูตรสลับกิน (2.2) กินสัปดาห์ละ 5 วัน อด 2 วัน เรียกกันว่าสูตร 5:2 (2.3) กินวันเว้นวันตลอดสัปดาห์ นำเอาสูตรแรกกับสูตรสองมาจับคู่ผสมผสานกันได้เป็นแต่ละแบบ การศึกษาวิจัยของฮาเจค (Peter Hajek) และทีมงานแห่ง Queen Mary University of London ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS ONE พฤศจิกายน 2021 ติดตามศึกษาในอาสาสมัครที่เป็นโรคอ้วนจำนวน 300 คนนานหนึ่งปี พบว่าวิธีลดน้ำหนักตัวที่อาสาสมัครนิยมใช้มากที่สุดคือการอดตามสูตร 1.1 นั่นคืออดอาหาร 16 ชั่วโมงกิน 8 ชั่วโมง จะเริ่มอดเมื่อไหร่กินเมื่อไหร่เป็นไปตามความสะดวกของอาสาสมัครแต่ละคน ที่นิยมทำคือเริ่มอดอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่ 3 โมงเย็นกระทั่งถึง 7 โมงเช้านาน 16 ชั่วโมง จากนั้นเวลาที่เหลือ 8 ชั่วโมง กินตามปกติ เป็นหนึ่งมื้อบ้าง สองมื้อบ้าง สูตรข้างต้นนี้ปฏิบัติควบคู่ไปกับสูตร 2.2 หรือสูตร 5:2 นั่นคือกิน 5 วัน โดยอดอย่างที่บอกคือ 16:8 เป็นเวลา 2 วัน นิยมอดกันในวันจันทร์และพฤหัสบดี คล้ายแนวทางที่มุสลิมจำนวนไม่น้อยปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศาสดาในศาสนาอิสลาม นบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ปรากฏว่าลดน้ำหนักตัวได้ดี สิ่งสำคัญคือช่วงการกิน ควรจำกัดพลังงานให้เหลือเพียง 1 ใน 4 ของที่ควรได้รับในวันนั้น หญิงซึ่งควรได้รับ 2,000 กิโลแคลอรีให้เหลือ 500 กิโลแคลอรีในวันที่อด ส่วนชายควรได้รับ 2,400 กิโลแคลอรีให้เหลือ 600 กิโลแคลอรี ในวันที่อด ดีขึ้นไปอีกคือเลือกอาหารในวันที่อดโดยเน้นไปที่โปรตีนกับพืชผัก ควรทำให้ได้ตามนี้ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #IF, #fasting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *