สังคมใหม่ที่คนหลังยุคโควิด-19 คงได้เห็น

ธุรกิจ “เช่าผู้สูงอายุ” หรือ “จ้างผู้สูงอายุ” ให้ทำงานที่หลากหลายขึ้น สร้างประโยชน์มากขึ้นโดยต้องไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมเกิดขึ้นแล้วในญี่ปุ่นและเริ่มลุกลามออกไปในหลายประเทศ ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น สร้างประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น คนหนุ่มสาวมีผู้ช่วยที่ไม่ต้องจ่ายมากเกินไป นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะได้เห็นในประเทศไทยที่กำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยอาจผสมผสานหรือเพิ่มเติมรูปลักษณ์ที่งดงามตามบุคลิกและเสน่ห์ของความเป็นไทย พ่วงด้วยความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนกติกาและกฎเกณฑ์ไปตามสังคมย่อยในสังคมใหญ่ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศีลธรรมอันดีที่สังคมยอมรับ สิ่งเหล่านี้คือโลกใหม่ยุคหลังโควิด-19 ที่เราคงจะได้เห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *