สถานการณ์ในอาเซียน

ดูตัวเลข รอบสิบวันที่ผ่านมา กัมพูชาหนักที่สุด การติดเชื้อเพิ่ม 54.6% รองลงมาคือมาเลเซีย 7.3% อินโดนีเซีย 5.3% จากนั้นจึงเป็นเวียตนาม 3.9% และฟิลิปปินส์ 3.4% ส่วนประเทศไทยสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *