ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬ. กับพัฒนาการด้านคุณภาพฮาลาลไทย

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 สำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวว่า พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขานรับนโยบาย “อาหารไทย อาหารโลก” โดยเน้นความก้าวหน้าด้านคุณภาพของอาหารฮาลาลประเทศไทยที่ส่งออกสู่ประเทศมุสลิมในโลกที่ประชากรเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมตลาดประเทศที่มิใช่มุสลิมที่สนใจอาหารฮาลาลมากขึ้น รวมถึงตลาดในประเทศเพื่อนักท่องเที่ยวมุสลิมที่กำลังเติบโตอย่างน่าพอใจในความก้าวหน้าด้านคุณภาพของอาหารฮาลาลประเทศไทย ศวฮ.มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเทศไทยซึ่งรัฐบาลรับรู้มาโดยตลอด ศวฮ.ทำงานอย่างแข็งขันนับจากการก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2546 โดยพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบที่เรียกว่า H number การพัฒนาระบบการมาตรฐานฮาลาลที่เรียกว่า HAL-Q ติดตั้งใน 717 โรงงานทั่วประเทศ เป็นโรงงานอาหาร 89% โรงงานที่มิใช่อาหาร 11% ครอบคลุมคนงาน 154,448 คนด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศวฮ.พัฒนาห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล หรือ Halal Forensic Laboratory ชื่อย่อว่า HAFOLAB ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2017 และ ISO 9001-2008 ในทุกงานบริการ มีพื้นที่ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 2,000 ตารางเมตร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านงานวิเคราะห์ทันสมัย 198 ชิ้น นักวิทยาศาสตร์มุสลิม 35 คน ในจำนวนนี้เป็นระดับปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโทเกือบ 20 คน มาจากทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ HAFOLAB ทำการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มาแล้ว 188,731 การวิเคราะห์ ในช่วง พ.ศ.2547-2565ในส่วนการเทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศฮาลาล ศวฮ.มีสำนักงานสาขาเชียงใหม่พัฒนางานด้านนี้โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Halal Big Data House (HABIDAH) ทำหน้าที่พัฒนางานแพลตฟอร์มฮาลาลเพ็ชรประเทศไทย (Thailand Diamond Halal) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 มิถุนายน 2558 แพลตฟอร์มบล็อคเชนฮาลาล (Halal Blockchain) และฮาลาลพลัส (HALALPLUS) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 กันยายน 2562 นอกจากนี้ ศวฮ.ยังพัฒนานวัตกรรมฮาลาลนำไปสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหลายสิบชิ้น จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล (Halal Innovation Community Learning Center หรือ HICOLEC) ที่จังหวัดนครนายก ศูนย์เฝ้าระวังด้านอาหารและโภชนาการฮาลาล (Halal Food and Nutrition Alert หรือ HAFANA) ที่จังหวัดปัตตานี ดำเนินงานกระทั่งได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติมากมาย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #hafolab, #habidah, #ศวฮ.https://mgronline.com/politics/detail/9650000119546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *