ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (WGHAPAS) เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT SENIOR OFFICIALS’ MEETING ครั้งที่ 29 โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเแห่งชาติ เป็นประธานนำการประชุมในวันที่ 14 กันยายน 2565 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบหมายให้ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะทำงานนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการภายใต้คณะทำงานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (WGHAPAS) ให้เจ้าหน้าที่ผู้นำระดับอาวุโส SENIOR OFFICIALS’ MEETING ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานโดยมีรายละเอียดดังนี้1. ความคืบหน้าของโครงการตามแผนงาน (IB 2022- 2026) ซึ่งในปัจจุบันมี 13 โครงการ และ 44 กิจกรรมที่กำลังดำเนินงาน โดยมีการผลักดันงาน Halal Route และ Halal Blockchain 2. สภาธุรกิจร่วม (Joint Business Council) เสนอโครงการที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล จำนวน 5 ขอบข่าย 3. ข้อเสนอแนะของคณะทำงาน WGHAPAS ต่อผู้นำระดับรัฐมนตรีมี 3 ประเด็นสำคัญดังนี้3.1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 3.2 ยกระดับกระบวนการรับรองฮาลาลและผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Blockchain การทวนสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลบนแนวทาง Halal Blockchain (Halal Blockchain -based Halal traceability of products and services 3.3 สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มแผนงาน IMT-GT ให้เป็นผู้นำฐานการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลระดับโลกศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขานุการด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล มีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ กรอบการพัฒนา IMT-GT ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *