ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลไม่เคยตรวจเนื้อเค็ม เนื้อหวาน หรือเนื้อแดดเดียว

ตามที่มีข่าวแพร่ออกไปเรื่องการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ของตัวอย่างเนื้อแดดเดียว รวมทั้งเนื้อเค็ม เนื้อหวานที่ขายทางออนไลน์ และตามตลาดต่างๆ พบว่าเป็นเนื้อหมู ขอแจ้งว่าตัวอย่างเนื้อที่ตรวจ “ทุกรายการ” เป็น “เนื้อสด” ที่ผู้บริโภคหรือผู้ค้าส่งให้ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ โดยพบว่าหลายตัวอย่างเป็นเนื้อหมูจริง ทั้งนี้ไม่มีตัวอย่างใดที่ส่งมายังศูนย์ฯเป็นเนื้อแดดเดียว หรือเนื้อเค็ม เนื้อหวานแม้แต่ตัวอย่างเดียว จึงขอแจ้งเพื่อทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *