วานนี้ร่วมจัดประชุมและบรรยายในงานประชุมวิชาการมุสลิมระดับชาติครั้งที่ 1 จัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา จฬ.

ศวฮ.ร่วมจัดงานประชุมวิชาการมุสลิมศึกษาระดับชาติวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายวิชาการ การศึกษา และการบริหารกองทุนวากัฟ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนเครือข่ายทางวิชาการจัดงานประชุมวิชาการมุสลิมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านของสังคมมุสลิมในสังคมไทย ในรอบ 100 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวเปิดงานประชุมฯในช่วงเช้า ภายในงานพบกับการกล่าวปาฐกถาสุดพิเศษ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านของมุสลิมในสังคมไทย: สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศาสนศาสตร์” จากนักวิชาการมุสลิมแนวหน้าของประเทศไทยหลายท่าน โดยมี รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมนำเสนอการบรรยายและในช่วงบ่าย พบกับ กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการมากกว่า 10 การประชุม อาทิเช่น ประวัติศาสตร์มุสลิมในสังคมไทย มุสลิมไทยกับการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม และ มิติทางสังคมและการศึกษาของมุสลิมไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมุสลิมศึกษาได้อย่างครบทุกมิติ #ท่านวันนอร์#ประธานรัฐสภา#ดรวินัยดะห์ลัน#ดรศราวุฒิอารีย์#ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย#ศูนย์มุสลิมศึกษา#DrWinaiDahlan#DrSrawutAree

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *