วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ท่านสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ นำคณะผู้แทนประเทศไทย ได้แก่ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.มุหัมหมัดอามีน เจ๊ะนุ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ จฬ.เข้าพบหารือกับ องค์กรอาหารและยาของประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Food and Drug Authority) โดยมี นาย Fahad Ali Al Nasiri ตำแหน่ง Executive Director ให้การต้อนรับวัตถุประสงค์การเข้าพบกับ SFDA ในครั้งนี้นั้นเน้นหารือเรื่องความร่วมมือ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอความก้าวหน้าด้านงานวิจัย การใช้ห้องปฎิบัติการในการตรวจสอบคุณภาพฮาลาล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทวนสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลฮาลาลวัตถุดิบ (H number) ให้แก่ทีม SFDA ทราบซึ่งในอนาคตอาจมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง 2 ประเทศได้ โดย รศ.ดร.วินัย ได้เสนอเรื่องการทำหลักสูตรอบรมด้านห้องปฎิบัติการให้แก่หน่วยงาน Halal center ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ SFDA สามารถส่งคนมาอบรมที่จุฬาได้ เนื่องจากศวฮ.นั้นมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เพราะทีมศวฮ ได้เข้ามาร่วมในการจัดทำมาตรฐานของ SMIIC และมีประสบการณ์ด้านงานวิทยาศาตร์ฮาลาลมามากกว่า 20 ปีอนึ่ง SFDA นั้นได้เพิ่มชื่อ CICOT เป็นสมาชิก เป็นสมาชิกในฐานะเป็นหน่วยงานรับรองฮาลาล ส่งผลให้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทยผ่านหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน SFDAกำหนด ทำให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียได้(ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการดำเนินงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *