ซื้อ “เนื้อวัวแท้” ได้ที่ร้านและตลาดเหล่านี้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับตัวอย่างเนื้อวัวมาจากผู้ค้าและผู้บริโภคจากสถานที่ต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real time PCR พบว่าตัวอย่างทั้งหมด 81 ตัวอย่าง ตรวจพบว่าเป็นเนื้อสุกรที่ส่วนใหญ่หมักในเลือดวัวจำนวน 29 ตัวอย่างหรือร้อยละ 36 เวลานี้จำนวนการพบเนื้อสุกรปลอมเป็นเนื้อวัวลดลง ด้วยเหตุผลว่าการค้าในลักษณะหลอกลวงผู้บริโภคลดจำนวนลง จากการปราบปรามอย่างจริงจังของทางราชการ ทั้งดีเอชไอ บก.ปคบ. กรมปศุสัตว์ อย. จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และจากประเด็นที่ราคาเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้น ไม่จูงใจให้ผู้ค้าที่เห็นแก่ได้ หลอกล่อผู้บริโภคด้วยเนื้อราคาถูกเพื่อให้เกิดความสบายใจสำหรับผู้บริโภคที่ประสงค์ซื้อเนื้อวัวแท้ อิหม่ามและกรรมการมัสยิดบางแห่งได้เก็บตัวอย่างเนื้อสดจากตลาดและเขียงส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลพบว่า 30 ร้านและเขียงต่อไปนี้ เป็นเนื้อแท้ทั้งหมด อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตัวอย่างเนื้อวัวที่ตรวจวิเคราะห์ซึ่งผู้บริโภคและผู้ค้าซื้อจากตลาดและจากผู้ขายมุสลิม ไม่พบการปลอมปนเนื้อสุกรแต่ประการใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *