กว่าจะเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) จะมีอายุครบรอบ 20 ปี โดยนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 อนุมัติงบประมาณสามปี พ.ศ.2547-2549 สนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลานั้นผมดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการที่ว่านี้อีกหนึ่งปีต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยกระดับขึ้นเป็น ศวฮ. ทนแดดทนฝน ทนปัญหาอุปสรรคต่างๆ กระทั่งอยู่รอดมาได้นานถึง 20 ปี ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออันที่จริง ศวฮ. ในรูปของหน่วยวิทยาศาสตร์ฮาลาลเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นโดยเริ่มเมื่อครั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยไขมันและน้ำมันในคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2538 ศูนย์แห่งนี้จัดตั้งหน่วยวิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้น งานวิทยาศาสตร์ฮาลาลจึงเริ่มต้นขึ้นก่อน ศวฮ.นานกว่า 8 ปี จนกระทั่ง พ.ศ.2549 เมื่อผมไปรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ดาโต๊ะ สรี อับดุลลา บาดาวี Award of Best Innovation in Halal Industry มีการประกาศในงานอีกทั้งมีการบันทึกลงในนิตยสาร Halal Journal ของมาเลเซียปีนั้นว่า ศวฮ.คือสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นในโลก นั่นเองทำให้ ศวฮ.กล้าประกาศว่าตนเองคือสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลกอันที่จริง ศวฮ.ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานเพียงสามปีคือ พ.ศ.2547-2549 หลังจากนั้นอีก 17 ปี ศวฮ.จำเป็นต้องแสวงหาหนทางให้ได้รับการสนับสนุน โดย พ.ศ.2550-2555 ศวฮ.ได้รับทุนจากงานพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ.2556-2562 ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์ฮาลาลสองโครงการ ถึง พ.ศ.2563 เกิดวิกฤติการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 นานต่อเนื่องสามปี อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้ใน พ.ศ.2563 ศวฮ.ถูกตัดงบประมาณจนไม่เหลือ หลังจากนั้น พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน งบประมาณ ศวฮ.เหลือเพียงหนึ่งในสี่ของที่เคยได้รับในอดีต อันที่จริง ศวฮ.รับรู้สัญญาณการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งเตรียมตัวรับแรงกระแทกด้านนโยบายการศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ.2562 แล้ว โดยลดขนาดพื้นที่สำนักงานลง ปิดสำนักงานสวนหลวง ลดจำนวนบุคลากรลงมากกว่าครึ่ง ศวฮ.ใน พ.ศ.2566 ยังคงฉลอง 20 ปีด้วยความสดใสกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ใหม่ สิ่งที่ยังคงภาคภูมิใจในวาระครบรอบ 20 ปีคือหากเทียบ พ.ศ.2566 กับ พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มก่อตั้ง ปรากฏว่าการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลาลในโลก ขยายตัวขึ้น 16 เท่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทยสู่โลกมุสลิมมีขนาดใหญ่ขึ้น 24 เท่า และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นไปอีกจากความสัมพันธ์ที่เป็นปกติระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบีย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #20ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล, #เศรษฐกิจฮาลาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *