กราฟการติดเชื้อในประเทศอาเซียน

จากกราฟการติดเชื้อในประเทศอาเซียน เห็นได้ว่าหากไม่รวมประเทศไทย กราฟแบ่งเป็นสองกลุ่มชัดเจนคือกลุ่มต่ำหนึ่งพันรายต่อวัน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ อินโดนีเซีย กลุ่มที่สองต่ำกว่าหกพันรายต่อวัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียตนาม สิงคโปร์และมาเลเซีย ส่วนประเทศไทยถูกแยกโดดเดี่ยวออกมาเป็นกลุ่มสูงกว่าหกพันต่อวัน ยังมีผู้กำลังรักษาตัวมากกว่าแสนรายอยู่ประเทศเดียว ข้อดีคือตัวเลขติดเชื้อเพิ่มค่อนข้างต่ำ ผู้กำลังรักษาตัวลดลง ยังมีปัญหาในบางพื้นที่เท่านั้น แนวทางแก้ไขชัดเจนขึ้น ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการฉีดวัคซีนมากขึ้น รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโดยจัดวัคซีนเข้าพื้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งมีมาตรการพิเศษเฉพาะพื้นที่ คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ในไม่ช้า ไม่มีอะไรต้องห่วงมากนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *